11.6.55

Puritan's Pride Acetyl L-Carnitine 500 mg / 30 Capsules


Puritan's Pride
Acetyl L-Carnitine 500 mg / 30 Capsules

Acetyl L-Carnitine 500 mg  30 Capsules 500 7.99อะเซติล แอล คาร์นิทีน อมิโนเปปไทด์ที่เกิดจากกรดอมิโนสองตัวคือ กรดอะมิโนไลซีนและกรดเมธิโอนีน
ในรูปของ Acetyl L- Carnitine ( ALC, ALCAR) จะมีคุณสมบัติเฉพาะต่อสมองและเซลสมอง
โดยตรง เป็นคุณสมบัติสำคัญที่เรานำใช้ช่วยเสริมเพื่อ ช่วยปกป้องสมองจากความเสื่อมของสมองที่
เกี่ยวข้องกับความชรา (Dementia)  ช่วยเรื่องความจำ สมาธิ ช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานในสมอง ปกป้องเซลล์ประสาทจากสารพิษ อนุมูลอิสระ และช่วยรักษาสภาพตัวรับสารสื่อประสาท

ประโยชน์หลักๆ Acetyl L-Carnitine (ALC) ต่อสุขภาพ
 เนื่องจากเป็นอนุพันธ์ของ L-carnitine ที่มีส่วนของ acetyl gr.
 ซึ่งสัมพันธ์กับ acetylcholine (เป็นตัวสำคัญในการนำส่งกระแส
 ประสาท) ซึ่งทำให้ ALC สามารถผ่านเข้าสู่เซลปะสาทได้สะดวกและ
 นำส่งไขมันเข้าสู่ไมโตคอนเดรีย เ็ป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลประสาท
 เซลประสาทมีพลังงานพอเพียงที่จะซ่อมแซม และทำงานได้ดีขึ้น จึง
นำมาใช้ทางการแพทย์ในการช่วยบำรุงเซลประสาท เส้นประสาท โดย
ช่วยเรื่องโรคสมองเสื่อม(Dementia) เช่น Alzheimer หรือผู้ป่วย
 อัมพฤก อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองตีบหรือเส้นเลือดแตก ในผู้ป่วย
 เบาหวานที่มีอาการเสื่อมของเส้นประสาทปลายมือ เท้า หรือแม้แต่คน
 ปกติแต่มีลักษณะชอบหลงลืมสิ่งของ เป็นต้น

Acetyl-L-Carnitine Can:
��� Proven to provide nutrition to the brain
     เป็นตัวช่วยนำสารอาหาร สารพลังงาน เข้าสู่เซลสมอง
��� Helps repair brain aging
     เป็นตัวช่วยซ่อมแซม ฟื้นฟู เซลประสาท อันเนื่องมาจากความชรา
��� Fights oxidation in the brain cells keeping brain tissue young
     เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านปฏิกริยาออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นภายในเซลประสาท
��� Increases memory power
     เป็นตัวช่วยเสริมความสามารถในการจดจำได้ดีขึ้น
��� Enhance cellular energy in the brain
     เป็นตัวช่วยนำสารพลังงานไปให้ไมโตคอนเดรียในเซลประสาท เปลี่ยนเป็นพลังงานมาใช้ในเซล
��� Improve mental performance
     ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น
��� Helps slow the effects of aging
     ด้วยคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชลอเรื่องชราของเซลต่างๆของร่างกาย
��� Decerases symptoms of depression
      ช่วยลดอาการซึมเศร้า
��� ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ได้มีการนำมาใช้ข่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย HIV
��� ผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มปรากฏอาการปลายมือ เท้า ชา เนื่องมาจากการเสื่อมของปลายประสาท
     ได้มีการนำ ALC มาใช้ช่วยฟื้นฟู ซ่อมแซม ระบบประสาทปลายมือ ปลายเท้า peripheral
     nerve tissue

Acetyl L-Carnitine plays a role in the metabolism of food to energy.** Studies indicate that the combination of Alpha Lipoic Acid and Acetyl L-Carnitine helps promote metabolic functioning to fight against free radicals and oxidative stress.**

Supplement Facts

Serving Size 1 Capsule

Amount Per Serving% Daily Value

Acetyl L-Carnitine HCl Free Form500 mg *

*Daily Value not established.
Directions: For adults, take one (1) capsule two to four times daily, preferably on an empty stomach.

Other Ingredients:
Rice Flour, Gelatin. Contains <2% of: Silica, Vegetable Magnesium Stearate.